Jan. 14 | 2023 The World, The Flesh, And The Devil Elijah Shamenda